Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Mariusz Król IX Radomskim Królem Kurkowym A.D.2020

IX Radomskim Królem Kurkowym został Mariusz Król. Wyłoniono go w sobotę na strzelnicy PZŁ w Piastowie spośród członków Bractwa Kurkowego św. Sebastiana w Radomiu. Wicekrólem został ks. Radosław Furmański (proboszcz parafii w Jasionnie), a Grand Prix strzelania królewskiego wywalczył również Mariusz Król. Laur  Gloria Patriae (Chwała Ojczyźnie) wywalczył ks. Radosław Furmański.

Mariusz Król, to rodowity radomianin, archeolog, kustosz Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Absolwent Instytutu Archeologii UW w Warszawie i Wydz. Mech. WSI w Radomiu, członek RTN.  W  zakresie jego zainteresowań pozostaje: bronioznawstwo, wytwórczość przemysłu zbrojeniowgo XX w., wojskowa rekonstrukcja historyczna z okresu: XIX w. – powstanie styczniowe, I poł. XX w. – WP z uwzględnieniem tradycji 72. pp DC. Jest statystą i aktorem w filmach fabularnych i fabularyzowanych filmach dokumentalnych o tematyce historycznej, m.in.: „Rok 1863” (2012) , „Komendant Zagończyk” (2017).

Wybór królów kurkowych to średniowieczna i mieszczańska tradycja bractw kurkowych w Polsce i Europie. Lokacyjne prawo magdeburskie nakładało, na mieszkańców miast obowiązek ich obrony własnymi siłami podczas wojen i napadów zbrojnych. Każdy cech rzemieślniczy i kupiecki miał wyznaczone do obrony stałe miejsce: ulicę, odcinek murów miejskich, basztę, bramę miejską. Członkowie cechów – ludzie majętni, przez cały rok ćwiczyli się w strzelaniu, urządzając także doroczne zawody o tytuł króla kurkowego.

W Radomiu Kazimierz Wielki w 1364 roku zmienił przestarzałe wówczas prawo średzkie na korzystniejsze magdeburskie i nadał mieszkańcom miasta wiele przywilejów, ale i obowiązek obrony miasta. W tej sytuacji prawnej Radom, musiał również posiadać zorganizowany system obrony, z który odpowiedzialni byli przedstawiciele cechów, być może skupionych w konfraternię bracką.

– Polska ukształtowana przez tradycję rzymską, a za jej pośrednictwem grecką, przez chrześcijaństwo i kulturę włoską, duchowo wierna cywilizacji Zachodu, stała się jej strażnikiem na Wschodzie. Jej wpływy sięgnęły krańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białorusi i Ukrainy. W tym kontekście powiedzenie to wiąże się z ideą przedmurza chrześcijaństwa. Polska, prawowierna córka Kościoła, była określana mianem niezłomnego muru całej Europy. Wiele jest przykładów dzieł powstałych w XVI i XVII w., których autorzy nazywają Sarmatów jedynymi i najwspanialszymi obrońcami kultury zachodniej – mówił w czasie sobotniego strzelania hetman radomskiej konfraterni, Sławomir Adamiec.

Współcześnie w Radomiu Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (założycielami byli min.: Sławomir Adamiec, Marek Szary, Kazimierz Ciszek), powstało w 2012 roku. W 2014 roku, Bractwo Św. Sebastiana otrzymało z rąk Prezydenta Radomia, nagrodę Św. Kazimierza za działalność kulturalną, patriotyczną i charytatywną i jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji społecznych w Radomiu.

– Radomskie Bractwo św. Sebastiana, stara się w swojej działalności kierować starym zawołaniem brackim: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Dlatego wartości patriotyczne i chrześcijańskie, są dla nas kardynalnym nakazem – mówi Sławomir Adamiec.

– W roku setnej rocznicy Cudu nad Wisłą oraz 40. rocznicy powstania Solidarności, w Ojczyźnie toczy się pogłębiona refleksja nad naszą tożsamością i wartościami, których zachowanie pozwoliło odzyskać Polsce niepodległość i trwać niezłomnie przy wierze naszych ojców. Refleksja ta powinna i nam służyć do kształtowania jasnego określenia fundamentów, na których będziemy budować przyszłość naszej Ojczyzny. Dlatego tegoroczne strzelanie królewskie Bractwa św. Sebastiana, zostało zorganizowane pod hasłem: Gloria Patriae (Chwała Ojczyźnie) i zawierzone Matce Bożej Ostrobramskiej – dodaje Adamiec.

W bieżącym roku, ze względu na bezpieczeństwo seanitarno – epidemiczne, w radomskich strzelaninach uczestniczyli wyłącznie członkowie radomskiego bractwa.

zob. foto na: bractwokurkowe.radom.pl